Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000107950

Kapitał zakładowy: 17 227000,00 zł w całości wpłacony
NIP 632-000-00-68

 

budynek sce

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej na potrzeby odbiorców komunalnych, spółdzielczych, przemysłowych, prywatnych itp. Produktem oferowanym przez SCE Jaworzno III sp. z o. o. jest energia cieplna stosowana do ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej oraz do procesów technologicznych w przemyśle.
Oferowana energia cieplna w około 98% pochodzi z Elektrowni Jaworzno II , gdzie jest wytwarzana w systemie skojarzonym, oraz z własnych kotłowni gazowych i olejowych.

Na dzień 1 stycznia 2014r. SCE Jaworzno III Sp. z o. o. dysponowała mocą cieplną ok.145 MW, w tym ze źródeł energetyki zawodowej ok. 140 MW a ze źródeł własnych - ekologicznych kotłowni ok. 5 MW.

magistrala cieplownicza sce3Ciepło dostarczane jest do ok. 20 tys. mieszkań, łączna powierzchnia ogrzewana wynosi 1 260 tys. m2 poprzez 343 wymiennikowych węzłów cieplnych i 13 lokalnych kotłowni - gazowych i gazowo - olejowych. Ok.60 węzłów stanowią węzły grupowe, natomiast 273 to węzły indywidualne. Wszystkie węzły cieplne i kotłownie wyposażone są w automatykę pogodową. Duże znaczenie w działalności SCE Jaworzno III Sp. z o. o. odgrywa aspekt ochrony środowiska naturalnego. Energia cieplna oferowana przez Spółkę wytwarzana jest w nowoczesnym, dotrzymującym ekologicznych norm procesie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Polityka SCE Jaworzno III Sp. z o. o. związana z rozwojem rynku odbiorców skierowana jest głównie w rejony, w których budynki ogrzewane są przy użyciu węgla kamiennego. Efektem takiej strategii Spółki jest stopniowe obniżanie się zanieczyszczenia środowiska naturalnego w obrębie jej działania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Spółka, w miarę swych możliwości i ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Jaworznie sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia promocyjne i inwestycyjne związane z pozyskaniem i przyłączeniem do sieci cieplnej nowych odbiorców. Działania powyższe są jednak niezwykle kosztowne i mogą być realizowane sukcesywnie, w oparciu o posiadane przez Spółkę i Gminę Jaworzno środki finansowe. W trosce o odbiorców Zarząd minimalizuje koszty eksploatacji poprzez realizację wytyczonych kierunków restrukturyzacji oraz wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych z dziedziny ciepłownictwa.

Podsumowując można stwierdzić, że działalność Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o. o. jest zorientowana na potrzeby lokalnej społeczności i w tym kierunku jest planowany jej dalszy rozwój.