Rozwiązania pro-środowiskowe

Efektywność energetyczna 

art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami):

„efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach   ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej       do uzyskania tego efektu.”

Środki poprawy efektywności

art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami):

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.:

Zmniejszanie strat ciepła i poprawa efektywności systemu realizowane są przez kontynuowanie wieloletniego planu modernizacji systemu ciepłowniczego polegającej na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich przez węzły indywidualne oraz na zastępowaniu tradycyjnych sieci kanałowych przez sieci preizolowane.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II, POIS.01.07.02-00-0020/16

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • likwidację grupowych stacji wymienników ciepła SWC Zacisze, SWC Różana, SWC Administracyjne, SWC Leopold i SWC Obóz oraz sieci niskoparametrowej i wykonanie preizolowanych wysokosprawnych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez TAURON Ciepło, POIS.01.07.02-00-0007/19

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • likwidację grupowej stacji wymienników ciepła SWC Mickiewicza w Czeladzi oraz sieci niskoparametrowej i wykonanie preizolowanych wysokosprawnych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków,
  • przebudowę odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w Sosnowcu.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrownię Jaworzno, POIS.01.07.02-00-0008/19

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • przebudowę kanałowej sieci wysokoparametrowej na preizolowaną.

 

Zamiana kotłowni węglowych, zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Reja 22 oraz Reja 28 na kotłownię gazową zlokalizowaną przy ul. Reja 28 w Mysłowicach

Inwestycja dotyczyła wymiany niskoefektywnych źródeł ciepła na źródło charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności energii pierwotnej w wysokości 132,969 toe. Zlikwidowane zostały dwie lokalne kotłownie węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 2 020 kW,    w ich miejscu budując jedną kotłownię z kotłami gazowymi kondensacyjnymi o mocy 1 035 kW.

W ramach zrealizowanej inwestycji poprawiła się dyspozycyjność źródła ciepła, a osiągnięty efekt ekologiczny będzie czynnikiem sprzyjającym poprawie lokalnej czystości powietrza w rejonie źródła ciepła i poprawie komfortu odbiorców ciepła.

Wykonane przedsięwzięcie wpisuje się w wykaz zawarty w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 1188). Pozycja w wykazie 6.1: „Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (…) polegające na: zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii, wykorzystującej ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych”.

 Opracowanie działu marketingu 07.2021

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2023

 Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za 2023r

 

Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z poszczególnych źródeł ciepła w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16, Poz. 92 z dnia 1.02.2007):

1. Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2022 przez TAURON Ciepło Sp. z o. o. - link

2. Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie grzewczym 2022/2023 - link do informacji

3. Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne dla kotłowni lokalnych należących do SCE Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie za rok obrotowy 2023 -  w załączniku 

 

Efektywność systemów ciepłowniczych

Sprawozdanie art. 7b ust 5