Rozwiązania pro-środowiskowe

Efektywność energetyczna 

art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami):

„efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach   ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej       do uzyskania tego efektu.”

Środki poprawy efektywności

art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami):

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.:

Zmniejszanie strat ciepła i poprawa efektywności systemu realizowane są przez kontynuowanie wieloletniego planu modernizacji systemu ciepłowniczego polegającej na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich przez węzły indywidualne oraz na zastępowaniu tradycyjnych sieci kanałowych przez sieci preizolowane.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II, POIS.01.07.02-00-0020/16

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • likwidację grupowych stacji wymienników ciepła SWC Zacisze, SWC Różana, SWC Administracyjne, SWC Leopold i SWC Obóz oraz sieci niskoparametrowej i wykonanie preizolowanych wysokosprawnych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez TAURON Ciepło, POIS.01.07.02-00-0007/19

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • likwidację grupowej stacji wymienników ciepła SWC Mickiewicza w Czeladzi oraz sieci niskoparametrowej i wykonanie preizolowanych wysokosprawnych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków,
  • przebudowę odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w Sosnowcu.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrownię Jaworzno, POIS.01.07.02-00-0008/19

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • przebudowę kanałowej sieci wysokoparametrowej na preizolowaną.

 

Zamiana kotłowni węglowych, zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Reja 22 oraz Reja 28 na kotłownię gazową zlokalizowaną przy ul. Reja 28 w Mysłowicach

Inwestycja dotyczyła wymiany niskoefektywnych źródeł ciepła na źródło charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności energii pierwotnej w wysokości 132,969 toe. Zlikwidowane zostały dwie lokalne kotłownie węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 2 020 kW,    w ich miejscu budując jedną kotłownię z kotłami gazowymi kondensacyjnymi o mocy 1 035 kW.

W ramach zrealizowanej inwestycji poprawiła się dyspozycyjność źródła ciepła, a osiągnięty efekt ekologiczny będzie czynnikiem sprzyjającym poprawie lokalnej czystości powietrza w rejonie źródła ciepła i poprawie komfortu odbiorców ciepła.

Wykonane przedsięwzięcie wpisuje się w wykaz zawarty w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 1188). Pozycja w wykazie 6.1: „Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (…) polegające na: zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii, wykorzystującej ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych”.

 Opracowanie działu marketingu 07.2021

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2023

 Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za 2023r

 

Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z poszczególnych źródeł ciepła w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16, Poz. 92 z dnia 1.02.2007):

1. Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2022 przez TAURON Ciepło Sp. z o. o. - link

2. Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie grzewczym 2022/2023 - link do informacji

3. Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne dla kotłowni lokalnych należących do SCE Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie za rok obrotowy 2023 -  w załączniku 

 

Efektywność systemów ciepłowniczych

Sprawozdanie art. 7b ust 5

 

     Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o. o. realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 7b ust. 5 ustawy Prawa energetycznego (Dz. U. 2024.266), zamieszcza informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (Wpc) dla ciepła dostarczanego do odbiorców końcowych sieciami ciepłowniczymi zgodnie z Koncesją na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/66/205/U/OT-2/98/PS-OKA.4110.68.2022.KTW z dnia 4 lipca 2023 roku oraz Koncesją na obrót ciepłem OCC/24-ZTO-A/205/W/OKA/2014/RZ z dnia 28 maja 2014 roku.

Tabela1

            Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii.  Poniżej przedstawiamy dane otrzymane dnia 07 marca 2024 r. od TAURON Wytwarzane S.A., na podstawie których obliczony został wskaźnik dla Sieci nr 1.  

Tabela2

          W razie pytań o metodę obliczania wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (Wpc) dla poszczególnych sieci informacji udzieli Kierownik Działu Nadzoru Technicznego, Pan Tomasz Turek, tel. +48 694 445 246, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..