Podstawowym źródłem ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą SCE  Jaworzno III Sp. z o.o. jest Elektrownia II należąca do TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie urządzenia wytwórcze produkują energię elektryczną i ciepło w układzie skojarzonym. Jest to proces nie tylko efektywny energetycznie, lecz także ekologiczny, ponieważ powoduje mniejsze zużycie paliwa oraz znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych w porównaniu z  oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej elektrowni i energii cieplnej w kotłowniach.

Ochrona środowiska w podstawowym źródle ciepła

Spalanie węgla w kotłach Elektrowni II odbywa się przy dodawaniu tlenku wapnia jako addytywu zmniejszając emisję dwutlenku siarki. Obniżenie emisji tlenków azotu osiągane jest poprzez obniżenie temperatury w złożu fluidalnym kotła i etapowym spalaniu. Obniżenie temperatury osiągane jest w wyniku obniżenia nadmiaru powietrza w komorze paleniskowej poprzez zawracanie części spalin za elektrofiltrem do układu doprowadzenia powietrza do kotła.

Wszystkie kotły fluidyzacyjne wyposażone są w indywidualne, jednosekcyjne, trzystrefowe elektrofiltry o osiągalnej skuteczności odpylania powyżej 99,9%

Dla kotłów fluidalnych w 3 blokach energetycznych pracuje stacja podawania mułów. Muły będące odpadem składowanym na osadnikach, spalane są w kotłach fluidalnych, co poprawia ekonomię produkcji energii i pośrednio pozytywnie wpływa na środowisko.

W bloku nr 1 jako paliwo podstawowe wykorzystywana jest biomasa. Układ technologiczny kotłów w pozostałych blokach pozwala także na podanie biomasy do kotłów. Udział wagowy biomasy w ogólnym strumieniu paliw wynosi do 30%.

Stale unowocześniana technologia wytwarzania energii i stosowanie nowych urządzeń ochrony środowiska sprawia, że w Elektrowni II znacząco obniża się wielkość emisji SO2 w źródle: o ok. 40% w 2015 r. w porównaniu z 2010 r.

Źródła odnawialne

SCE Jaworzno III produkuje również ciepło w źródłach odnawialnych. W 2008 roku dla potrzeb pracowników budynku administracyjno-socjalnego przy ul. 11 Listopada 7 w Jaworznie uruchomiono zespół 15 kolektorów słonecznych, połączonych z wymiennikami ciepła i zasobnikiem do podgrzewania cwu - współpracującego z S.W.C. na Osiedlu Podwale. Całkowita powierzchnia zabudowanych kolektorów wynosi 54,0 m2. Zespół kolektorów wyposażony jest w automatykę do sterowania i monitoringu. Ponadto w budynku administracyjno-socjalnym przy ul. 11 Listopada 7 w Jaworznie zamontowano pompę ciepła, przeznaczoną do wspomagania podgrzewania ciepłej wody w układzie solarnym S.W.C. Podwale.

Ochrona środowiska naturalnego w przesyle i dystrybucji ciepła to proces ciągły

lupkiŁupki izolacyjne wykonane z pianki PUR przygotowane do montażu na rurociągu naziemnym

Dla uzyskania zmniejszenia strat ciepła i strat czynnika grzewczego, SCE Jaworzno III realizuje w sposób systematyczny modernizację systemu sieciowego, stacji wymienników ciepła, a także wypełniając statutową powinność, rozbudowuje ten system i dokonuje przyłączeń nowych odbiorców.

Zmniejszanie strat ciepła i poprawa efektywności systemu realizowane są przez kontynuowanie wieloletniego planu modernizacji systemu ciepłowniczego polegającej na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich przez węzły indywidualne oraz na zastępowaniu tradycyjnych sieci kanałowych przez sieci preizolowane.

W 2010 roku zakończył się proces wymiany izolacji termicznej na głównych magistralach ciepłowniczych. Do modernizacji wybrano te odcinki, które w wyniku badań termowizyjnych okazały się narażone na straty ciepła.

W latach 2010÷2015 długość sieci ciepłowniczych na terenie miasta zwiększyła się o ok. 7,7 km. W okresie tym zmodernizowano sieci wykonane w technologii tradycyjnej na preizolowaną o długości ok. 9,7 km.

rurociąg naziemnyNaziemna magistrala ciepłownicza po wykonaniu nowej izolacji z pianki PUR

Spółka SCE Jaworzno III prowadząc działania związane z poprawą efektywności funkcjonowania systemu ciepłowniczego zmodernizowała również ok. 44% sieci niskoparametrowych na sieć wysokoparametrową, co związane było również z likwidacją węzłów grupowych na rzecz budowy węzłów indywidualnych. Do przebudowy systemu ciepłowniczego wytypowano 41 grupowych stacji wymienników ciepła. Wytyczony w poprzednich latach proekologiczny trend jest obecnie utrzymywany.

Wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych z dziedziny ciepłownictwa przekłada się również na wprowadzanie procedur dotyczących odpowiednio zaawansowanej technologicznie eksploatacji sieci ciepłowniczych.

W planach rozwoju SCE Jaworzno III Sp. z o.o. nieustannie wytyczany jest kierunek działania w celu poprawy efektywności przesyłu ciepła w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.