Informacje dla klientów

DO POBRANIA: WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY  

 

Informacja o cenach ciepła dla Odbiorców

W dnu 14 lutego 2023r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu cen ciepła. Zgodnie z ustawą, wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Jak przekazała Kancelaria prezydenta "Narzędzie to będzie stosowane w okresie od dnia            1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Maksymalna cena dostawy ciepła zostanie zdefiniowana jako cena dostawy ciepła (tj. suma średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe) obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40 proc. Ustawa określa, że jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., to odbiorca będący podmiotem uprawnionym nie zostanie obciążony podwyżką, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają z tego tytułu odpowiednie wyrównanie.

 

                                                                                                                       *** 

W związku niepokojami jakie wywołują wśród mieszkańców nowe taryfy dla ciepła, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. w Jaworznie (SCE) wyjaśnia:

  1. Proces taryfikacji objęty jest nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki (URE). SCE, jako spółka zajmująca się dystrybucją oraz w znikomym stopniu produkcją ciepła, będąc podmiotem koncesjonowanym zobligowana jest do zatwierdzania przez URE swoich taryf dla ciepła.  W procesie tym URE dokładnie bada wszystkie pozycje kosztowe i na tej podstawie wyznacza poziom stawek opłat za ciepło.
  2. Ponieważ SCE kupuje ciepło od TAURON Wytwarzanie S.A., które produkowane jest w Elektrowni Jaworzno II, spółka nie ma wpływu na jego cenę, którą zresztą również reguluje i wyznacza URE - jako organ państwowy. Udział kosztów zakupu ciepła składnika ceny zmiennej w końcowych kosztach dla odbiorcy to 66%.
  3. SCE jako dystrybutor ciepła przesyłowego pobiera od odbiorców zatwierdzone stawki z taryfy dla ciepła, pokrywając tym samym z przychodów rozwój i utrzymanie sieci ciepłowniczej, koszty infrastruktury technicznej (stacje wymiany, pompy, budynki, warsztaty, magazyny, pojazdy, itd.), opłacając daniny publiczne w postaci różnorakich podatków, pokrywając naturalne straty na przesyle czy wreszcie ponosząc koszty wynagradzania pracowników. Udział stawki zmiennej SCE w ogólnych kosztach za ciepło dla odbiorcy oscyluje w wysokości 15%.
  4. W ostatnim okresie (również od 01.01.2023 r.)  rząd dokonał zmiany podatku VAT - podniósł go z 5% do 23% czyli o 18% - co stanowi 19% udziału        w kosztach zmiennych za pobrane ciepło.

Te wszystkie powyżej wymienione czynniki cenotwórcze wpłynęły na ostateczne ceny i stawki opłat jakie SCE zobligowane jest posługiwać się wobec swoich Odbiorców. Tak więc dostawca jakim jest spółka, od którego dostajecie faktury w przedstawionej strukturze zabiera najmniej środków finansowych w wyliczanych kosztach zmiennych* za pobrane ciepło.

 

 Prezentacja - Zmiana cen ciepła

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                           *** 

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, że z dniem 30 września 2019 roku wygaśnie koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/883/205/N/3/2000/BP z dnia 7 września 2000 roku.                        Po wygaśnięciu koncesji na wytwarzanie ciepła nastąpi zmiana sposobu rozliczania za dostarczone ciepło poprzez opracowanie nowego cennika opłat, nie zatwierdzanego przez Prezesa URE. Do czasu opracowania nowego cennika opłat obowiązują aktualne ceny i stawki opłat.

 

***

W związku z liczbą pytań ze strony odbiorców naszego ciepła, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. informuje, że dla zwiększenia komfortu cieplnego mieszkańców istnieje możliwość ich ogrzewania poza sezonem grzewczym.
W miesiącach jak maj lub wrzesień, zdarzają się okresy, kiedy temperatura zewnętrzna, zwłaszcza w godzinach nocnych spada poniżej 14
. W takich sytuacjach układ sterowania automatyki Stacji Wymienników Ciepła może uruchomić centralne ogrzewanie i zapewnić wspomniany komfort cieplny.

***

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych odbiorców ciepła Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. informuje,
że dla odbiorców do których dostarczane jest ciepło wysokoparametrowe,
tj. w grupie taryfowej D1E1, D1E2 i D1E2S istnieje możliwość rozbudowy wymiennika ciepła o moduł ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie rozbudowy wymiennika zwiększa komfort mieszkańców, a ciepło dostarczane do obiektu jest lepiej zoptymalizowane.