Ogłoszenie nr 0308_DC_U_C_21

Data publikacji ogłoszenia: 30-04-2021
Termin składania ofert: 28-05-2021
Numer ogłoszenia: 0308_DC_U_C_21
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

  • Projekt Umowy

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: Postępowanie w toku
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeden z potencjalnych Wykonawców wniósł uwagi do projektu Umowy:

  1. Dział III pkt 3.6.1 c) oraz 3.6.2 c) zobowiązujecie Państwo biegłego do przedstawienie opinii oraz raportu, czego biegły rewident nie może wykonać. Opinia i raport były wymagane przez art. 65 ustawy o rachunkowości. Jednakże w art. 221 Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zapis ten został uchylony i w jego miejsce wprowadzono art. 83 w ustawie o biegłych rewidentach, który stanowi, że „w wyniku przeprowadzenia badania zgodnie z krajowymi standardami badania biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania”. Tym samym, wynikiem badania począwszy od roku 2018 jest sprawozdanie z badania, które zastąpiło dwa wcześniej funkcjonujące dokumenty: opinię i raport.
  2. Dział VIII pkt. 8.6 – jest: „W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z któregokolwiek z obowiązków zawartych w punktach 8.3. – 8.4. powyżej”. Proponujemy zmianę przez objęcie tym zapisem także pkt. 8.5, czyli zmianę na treść: „W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z któregokolwiek z obowiązków zawartych w punktach 8.3. – 8.5. powyżej”
  3. Dział XI pkt. 11.8 – przywołano nieaktualną (uchyloną) ustawę o biegłych rewidentach. Prawidłową przywołano w pkt. 1.2.2. Oczywiście zmienił się nr artykułu. Obecnie regulacje, o które Państwu chodzi znajdują się w art. 54 nowej ustawy.

Wyjaśnienia:

Ad. 1-3. Zapisy zostaną skorygowane przy podpisywaniu umowy.